Punk'N'Roll 2014

Säärane on festivali plaan:

 


Esialgu peate sellega leppima, me paneme Google Mapsi parema.


 

 

Kodukord

Hea äraoleku ning meeldiva õhustiku loomiseks peavad kõik festivali külastajad järgima korraldajate poolseid eeskirju ning festivali korraldusmeeskonna poolt kohapeal antavaid juhiseid.

- Festivalile sissepääsu tagab pilet.Ostetud pilet vahetatakse käepaela vastu festivali infos, mis asub peasissepääsu juures. Käepael tagab festivali mitmekordse külastamise. Festival on tasuta alla 14 aastastele lastele, kes peavad viibima festivalil ala koos vanemaga.

 

- Festivaliala on külastajatele avatud reedel kell 15.00 – 23.00 ja laupäeval kell 16.00-23.00

 

- Festivali külaline ning tema asjad peavad vajadusel läbima turvakontrolli. Turvakontrollist keeldumisel võivad festivali korraldajad keelduda külastajat festivali alale lubamast.

- Festivali külastajat ei lubata üritusele või kõrvaldatakse ürituselt kui ta käitub ähvardavalt või häirivalt, ei allu korraldajate poolsetele juhenditele või kui on selgunud muid asjaolusid, mis teevad külastaja viibimise festivalialal võimatuks.

- Oma jookide ja söökide toomine festivalialale mistahes pakendis on keelatud. Vajadusel peab festivali külaline alkoholi ostmisel tõestama oma vanust isikut tõendava dokumendiga.

- Festivalialal võib vabalt kasutada foto- ja videotehnikat, piirangud profikaameratele puuduvad!

- Festivali ala on piiratud ja tähistatud aedade ning värvilindiga.

- Festivali külalised võivad viibida ning liikuda vaid selleks ette nähtud aladel ja kohtades.

- Tule süütamine ning lõkke tegemine on festivalialal ning telklaagris keelatud.

- Narkootikumide omamine ning kasutamine on keelatud.

- Festivali külaline ei tohi tuua üritusele ohtlikke esemeid ega aineid.

Ohtlikud esemed ja ained on:
• Kõikvõimalikud noad vaatamata nende noatera pikkusele.
• Kõikvõimalikud esemed, mida on võimalik käsitleda külmrelvadena.
• Klaastaara.
• Ilutulestiku raketid ja plahvatusohtlikud ained.
• Kõikvõimalikud relvad.

- Festivalialale ei lubata lemmikloomi.

- Festivalialale ei lubata jalgrattaga.

- Festivali alal ning selle vahetus läheduses olevaid esemeid (näiteks väljapandud postereid, eeskirju, juhiseid, valgustust), mis kuuluvad festivali korraldajale, ei tohi rikkuda ega kaasa võtta.

- Igasugusest vargusest, maksupettusest, vägivallaaktist või muust seadusevastasest tegevusest teatatakse politseile.

- Festivali külastajal ei ole õigust sooritada üritusel äri- ega müügitoiminguid, juhul kui selleks ei ole eelnevalt saadud kirjalikku luba festivali korraldajalt.

- Festivalil ei tohi esinejate poole ega pihta mitte midagi visata. Külastaja, kes ei pea antud eeskirjast kinni, saadetakse koheselt festivalialalt minema ning antakse üle politseile. Samas koostatakse ka akt kahjutasude kinnipidamiseks.

- Festivalialalt korra rikkumise pärast ära saadetud külastajatele piletihinda ei hüvitata.

- Festivali alal ning selle vahetus läheduses on keelatud igasugune prahi mahaloopimine. Praht tuleb viia selleks ettenähtud prügiurnidesse.

- Festivali ala läheduses paiknevate eramajade maa-aladel ning teistel mitte selleks ettenähtud aladel viibimine on keelatud.

Korraldaja, turvameeskond ning vajadusel ka politsei, tahavad tagada festivali rahuliku kulgemise ning külastajale meeldiva ning turvalise ürituse miljöö.